مفهوم سبک زندگی

تأمّل درخصوص چگونه زيستن از ديرباز ذهن بشر را به خود مشغول ساخته و به موازات ارتقاي سطح دانش و آگاهي عمومي و نيز پيشرفت علم و فنّاوري و به خصوص فنّاوري هاي نوين ارتباطي، سبکهاي زندگي مختلف رواج يافته استسبک زندگي از جمله مفاهيمي است که در ادبيات علوم اجتماعي کاربرد گسترده اي دارد و براي بيان برخي ازمهمّ ترين واقعيّت هاي فرهنگي به کار مي رود.

سبک زندگي، حوزه اي به شدّت درآميخته با سلايق، تمايلات و ترجيحات افراد جامعه است.در مقاله حاضر که با هدف شناخت مفهوم سبک زندگي تدوين شده است، مروري بر ريشه شناسي اين مفهوم خواهيم داشت.

در زبان هاي مختلف از ترکيب «سبک زندگي » به شکل هاي گوناگون ياد شده است .در زبان انگليسي در شکل life style or style of life living استفاده شده است.

معناي لغوي واژة "زندگي " روشن است، امّا در تعريف واژة "سبک " در لغت نامه ها معاني گوناگوني درج شده است .

سه رويکرد در تعاريف ارائه شده از"سبک " مشاهده مي شود:

الفتعاريفي که بر ويژگي هاي زيبايي شناختي سبک تکيه دارند:کيفيّت برتر در ظاهر، طرّاحي يا رفتار

بتعاريفي که بر جنبه تمايزبخشي سبک تأکيد دارند و سبک را ويژگي اي براي نشان دادن برتري مي داننداجرا يا انجام اموري که تمايزدهنده فرد يا گروه يا سطحِ خاصّي باشد

جتعاريفي که تجسم امروزين سبک به خصوص ابعاد تجمّلي زندگي محسوب ميشوندبرتري مدگونه، شيک، مد زودگذر، هوس و ميل مفرط، عادت وتجمّل، زياده روي يا ولخرجي

ترکيب سبک زندگي  اين چنين معنا شده است:

  1. روش نوعي زندگي فرد، گروه يا فرهنگ ، روش خاصّي از زندگي يک شخص يا گروه.
  2. شيوة زندگي يا سبک زيستن که منعکس کنندة گرايش ها و ارزش هاي يک فرد يا گروه است؛ عادات، نگرش ها، سليقه ها، معيارهاي اخلاقي، سطح اقتصادي و ... که باهم طرز زندگي کردن فرد يا گروهي را مي سازند

 

تعریف سازمان  جهانی بهداشت حاکی از آن است که الگوهای رفتاری به طور مداوم در پاسخ به شرایط متغیر اجتماعی و محیطی تعدیل میشوند. طبق تعریف مذکور، تلاش برای بهبود سلامت مردم از طریق توانمندسازی آن ها برای تغییر شیوه زندگیاشان باید هم در راستای تغییر فرد و هم در راستای تغییر شرایط زیستی و اجتماعی مؤثر در رفتار یا شیوه زندگی اشان تنظیم گردد. این تعریف  بیشتر مؤید آن است که شیوه زندگی ایده آل معلوم نیست و عوامل زیادی در تعیین راه مناسب برای زندگی هر یک از اعضای جامعه مؤثراند.

تعریف بازسازی شده از شیوه زندگی علاوه بر عوامل مؤثر در تغذیه، تحرک فیزیکی و مصرف الکل؛ تأثیر شرایط و فرآیندهای اجتماعی نظیر وضعیت اقتصادی اجتماعی و روابط اجتماعی حاکم بر جوامع  بر شیوه زندگی مردم را محاسبه می نماید .

سبک زندگي مفهومي است که با انتخابي شدن زندگي روزمره معنا مي يابد. سبک هاي زندگي بازنمودي از جستجوي هويت و انتخاب فردي است. در دنياي امروز مفهوم سبک زندگي راهي براي تعريف ارزش ها و همچنين نشانگر ثروت و موقعيت اجتماعي افراد است. مطالعات سبک زندگي از اين جهت اهميت دارد که شيوه هاي ارتباط و پيوند اجتماعي حاصل از فرايندهاي فرهنگي و اقتصادي مدرن را آشکار مي‌سازد.به طورکلي، در بررسي تعاريف موجود درباره  سبک زندگي با دو رويکرد اصلي مواجه مي شويم: گروهي که سبک زندگي را مجموعه  رفتارهاي عملي و آنچه در زندگي اجتماعي افراد به صورت عينيت یافته مشاهده مي شود، مي دانند و گروه دوم ارزش ها و نگرش ها را نيز در زمره سبک زندگي مي دانند.

 

اشترك في النشرة الإخبارية

الاشتراك في النشرة الإخبارية ادخل بريدك الإلكتروني.

معلومات عنا

 معلومات عنا